Үнэлгээ зөвлөл - Embedded - микроконтроллерийн, DSP