Мэдрэгч, хувиргуур

A мэдрэгч хэмжиж мэдээлэл, лааз гаралт, дамжуулах, боловсруулах, хадгалах, дэлгэц, амжилтыг мэдэрч, эсгий мэдээллийг хянаж болно илрүүлэх төхөөрөмж юм.